Charlotte

Charlotte Maszkotka*PL (Rag n 04) ur. 14.06.2016

m: Filona Ameleony*PL (RAG n 04)
o: IC NAORAHDOLLS BOSTON (RAG a 03)